Szukaj
Infolinia 665327529
Menu Menu
Konto Konto
biz-tech.pl
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.biz-tech.pl​,
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem biz-tech.pl (zwany dalej Sklepem internetowym), jest prowadzony przez przedsiębiorstwa: In Plus Finance Maciej Dziwior NIP 6721176519, REGON ​320896098​ oraz Limonta Joanna Małasiewicz NIP 9720898784, REGON 523770530.
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorców, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: Borówko 16, 62-010 Pobiedziska
  2. numer telefonu: 665327529
  3. adres poczty elektronicznej: biuro@biz-tech.pl
  4. witryna internetowa: www.biz-tech.pl 
 4. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na​ stronie internetowej www.biz-tech.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Klient zawierając umowę za pośrednictwem niniejszego sklepu oraz innych platform zakupowych akcepuje postawienienia niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 • Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22​ Kodeksu cywilnego,​
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Usługodawca/Sprzedawca – jak §1 pkt 2
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem jak §1 ppkt 3d
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) z późniejszymi zmianami,
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym:
  • rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie),
  • treść cyfrowa (w tym numery GTIN) lub
  • usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa)

będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),
 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorc,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą inną niż usługa cyfrowa).
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287) z poźniejszymi zmianami.
 • Dostawca zewnętrznych usług transportowych – firma zewnętrzna realizująca dostawę od Sprzedawcy do Klienta.
 • platformy zakupowe - inne, poza niniejszym sklepem internetowym, platformy służące do zakupu produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa wymienione w §1 pkt 2.

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają stawkę VAT: zwolniony lub 23%) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku woli ustalenia stawki VAT do konkretnego produktu należy dokonać zapytania na dane kontaktowe podane w §1 pkt 3. Reklamacje dotyczące stawek VAT, w przypadku braku zapytania, nie będą rozpatrywane.
 2. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego​, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kodów rabatowych​ upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest​ akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 6. Strona Sklepu internetowego
  1. korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana,
  2. jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak również urządzeniach mobilnych.
 7. Strona Sklepu internetowego posiada certyfikat SSL – tj. bezpieczny​ protokół szyfrowania komunikacji.

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez​ wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24​ godziny na dobę przez wszystkie dni w roku o ile nie zostanie na tejże stronie podana informacja doprecyzowująca.
 6. W przypadku zakupu produktu w postaci cyfrowej tj. numerów GTIN Klient opłacając zakup upoważnia Sprzedającego zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu Serwisu Organizacji Krajowej Stowarzyszenia GS1 do wprowadzenia wymaganych danych do Systemu GS1 w celu przydzielenia numerów GTIN z puli Sprzedającego. Uprawnionymi do udzielenia pełnomocnictwa są wyłącznie osoby reprezentujące przedsiębiorstwo Kupującego.

§5 Sposób płatności i termin płatności

 1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących​ sposobów:
  1. przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  2. płatność za pobraniem,
  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  4. za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu internetowego zamówienie jest przekazywane do​ realizacji.
 3. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem​ zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych wyszczególnionych przy składaniu zamówienia.
 4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za zakupiony towar/usługę przy pomocy jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni roboczych od dnia zakupu. W przypadku zakupu tego samego produktu przez kilku Klientów oraz niewystarczającej ilości magazynowej towaru/usługi do zrealizowania zamówień - zamówienia realizowane będą wg kolejności zaksięgowanych płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania pozostałych zamówień.
 5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. W przypadku braku dokonania płatności zgodnie z § 5 pkt 4 i 5 Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

§6 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią odrębnie dostawę poza terytorium RP. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego oraz przy składaniu zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich​ starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Dostarczenie zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem dostawców zewnętrznych usług transportowych wyszczególnionych przy składaniu zamówienia.
 4. Kupujący składając zamówienie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.
 5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy wg §1 pkt 3a lub w innym miejscu wcześniej uzgodnionym ze Sprzedającym.
 6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
 8. W momencie przyjęcia towaru Klient potwierdza jego odbiór u dostawcy zewnętrznych usług transportowych wg procedur obowiązujących u tegoż. Od tego momentu towar staje się własnością Klienta.
 9. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 10. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych obowiązujących dla danego Produktu zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w razie ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu – treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.
 11. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami dostawy, opakowania transportowego, pakowania oraz rozpakowania przesyłki a także odszkodowania w wysokości 1% wartości zamówionego towaru za każdy dzień braku tegoż w magazynie Sprzedawcy.

§7 Odstąpienie do umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) w formie elektronicznej na adres podany w §1 pkt 3c. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed​ jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt 1 nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest udostępniany Kupującemu w formie elektronicznej na stronach Sklepu internetowego lub może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt w oryginalne opakowanie tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Do ustalenia terminu przyjmuje się datę dostarczenia rzeczy Sprzedającemu. W przypadku niedochowania terminu zwrotu Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu płatności wg § 7 pkt 8 Regulaminu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu a w szczególności gdy zwrócony Produkt jest niekompletny, nosi ślady użytkowania bądź jest uszkodzony, poplamiony, porysowany, zostały uszkodzone lub zerwane plomby itp. Sprzedawca może odmówić przyjęcia przesyłki lub obniżyć zwracaną kwotę do równowartości towaru używanego czy uszkodzonego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu odebrania rzeczy oraz czasu niezbędnego do ustalenia jej stanu.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 8 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 11. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują zastosowanie pozostałe postanowienia §7 Regulaminu:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 12. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 13. Postanowienia niniejszego §7 Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 

§8 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
  2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  3. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie poprzez e-mail podany w §1 ppkt 3c.
 3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji z tym jednak zastrzeżeniem, iż Sprzedawca może poprosić o uszczegółowienie i doprecyzowanie reklamacji. Nadto Kupujący winien podać datę oraz nr zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 7. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i gwarancji dotyczące akumulatorów zawarte w załączniku nr 2 do nieniejszego Regulaminu.

§9 Zasady publikowania opinii

 1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
 5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. W przypadku braku możliwości zweryfikowania powyższych danych Sprzedawca ma prawo do usunięcia opinii.
 6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
 7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.
 8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§11 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego, dostępnego na stronie ​podanej w §1 ppkt 3d.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od opublikowania.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym podanym w §1 ppkt 3d.​
 6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023r.​

 

 

                

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat: IN PLUS FINANCE Maciej Dziwior z siedzibą: Borówko 16, 62-010 Pobiedziska

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*): …………………………………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………….
numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………………………………………………..……………………………………………….

Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………..……………………………………….

Nr rachunku bankowego do zwrotu środków: ……………………………………………..........................…………

Podpis konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………….…………………………………….

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

Data: …………………………………………

 

(*) niepotrzebne skreślić​

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

INSTRUKCJA I GWARANCJA AKUMULATORÓW

Wprowadzenie

Podstawowe parametry akumulatora oraz wymagane certyfikaty uwidocznione są na tabliczce znamionowej produktu. Jest to specjalistyczny produkt i musi być obsługiwany ostrożnie i fachowo. Wymaga podstawowych zdolności mechanicznych i elektronicznych. Nieobsługiwanie tego produktu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu, innego mienia lub obrażeń ciała. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia. Nie używaj go z niekompatybilnymi komponentami ani nie zmieniaj w jakikolwiek sposób. Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji akumulatorów (zwanych także bateriami). Przed montażem, konfiguracją lub użytkowaniem należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszym dokumencie aby prawidłowo obsługiwać produkt i uniknąć uszkodzeń lub poważnych obrażeń. Wymagane jest również przestrzeganie instrukcji użycia urządzenia, który akumulator będzie zasilał.

Funkcje akumulatora

Akumulator służy do zasilania urządzeń wyłącznie kompatybilnych z nim oraz może być wielokrotnie ładowany. Napięcie i amperaż ładowania dostępne na tabliczce znamionowej akumulatora. Wyjątki dotyczące akumulatora, takie jak nadmierne ładowanie/rozładowywanie, temperatura wykraczająca poza zakresy dozwolone dla ładowania/rozładowania oraz przechowywanie akumulatora przez długi czas z poziomem naładowania poza zalecanym zakresem, są rejestrowane i mogą być dostępne dla serwisu podczas rozpatrywania reklamacji, gwarancji i rękojmi.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wygasa 6 miesięcy po dostarczeniu akumulatora lub po 180 cyklach ładowania/rozładowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podczas dłuższego nieużywania akumulatora naładuj/rozładuj go do połowy jego pojemności oraz wyjmij z urządzenia, które zasila. Przynajmniej raz na miesiąc doładuj do połowy pojemności jeśli nadal nie jest używany i nie był w pełni naładowany. Nie korzystaj z akumulatora gdy jest rozładowany. Do ładowania używaj wyłącznie certyfikowanej ładowarki. Szczegóły prawidłowego użytkowania znajdują się w niniejszej instrukcji. Gwarancja na produkt jest nieważna, jeśli wystąpią jakiekolwiek wyjątki dotyczące akumulatora z powodu niewłaściwego użytkowania.

Ostrzeżenia

Nie wolno dopuścić do kontaktu akumulatora z jakimkolwiek płynem. Nie pozostawiaj akumulatora w pobliżu źródeł wilgoci i nie używaj go w wilgotnych warunkach. Jeśli wnętrze akumulatora wejdzie w kontakt z cieczą, może dojść do korozji, co może spowodować zapalenie się akumulatora i potencjalnie wybuch. W przypadku kontaktu elektrolitów z wnętrza akumulatora ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj je świeżą, bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut a następnie natychmiast udaj się do lekarza. Jeśli akumulator wpadnie do wody - natychmiast wyjmij go i umieść w bezpiecznym, otwartym i przewiewnym miejscu. Nie używaj takiego akumulatora ponownie i zutylizuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ugaś pożar akumulatora za pomocą piasku lub gaśnicy proszkowej. Do czyszczenia zacisków akumulatora należy zawsze używać czystej, suchej szmatki. W przeciwnym razie może wystąpić awaria połączenia. Nie wolno umieszczać akumulatora na lub w pobliżu przewodów lub innych metalowych przedmiotów, takich jak okulary, zegarki, biżuteria i spinki do włosów itp., ponieważ może to doprowadzić do zwarcia styków w porcie akumulatora. Używaj wyłącznie oficjalnie zalecanych akumulatorów. Producent i sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez nieoficjalnie akumulatory. Nie używaj ani nie ładuj spuchniętych, nieszczelnych lub uszkodzonych akumulatorów. Jeśli wygląd akumulatora lub jego parametry odbiegają od normy skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą w celu uzyskania dalszej pomocy. Akumulator powinien być normalnie używany w zakresie temperatur od 5° do 45° C. Używanie akumulatora w środowisku o temperaturze powyżej 100° C może prowadzić do pożaru lub wybuchu. Używanie akumulatora w temperaturach poniżej 0° C może prowadzić do gwałtownego spadku napięcia i uszkodzenia zasilanego urządzenia. Jeśli używasz akumulatora w zakresie temperatur od -5° do 5° C musisz upewnić się, że pojemność akumulatora jest maksymalna. Nie używaj akumulatora w silnym środowisku elektrostatycznym lub elektromagnetycznym takim jak np. linie transmisyjne, transformatory, sieci trakcyjne, anteny przekaźnikowe itp. Nigdy nie demontuj ani nie przekłuwaj akumulatora w żaden sposób, ponieważ może on wyciekać, zapalić się a elektrolit może oparzyć. Nie wkładaj akumulatora do kuchenki mikrofalowej ani do pojemnika pod ciśnieniem. Nie wolno upuszczać, uderzać, przebijać ani ręcznie zwierać styków akumulatora. Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na akumulatorze. Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany przed każdym użyciem. Natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i bezpiecznie je wyłącz jeśli pojawi się ostrzeżenie o krytycznym poziomie akumulatora i wymień akumulator na w pełni naładowany. Podczas pracy w środowisku o niskiej temperaturze, przed użyciem akumulatora najpierw pozostaw go w temperaturze pokojowej i pozwól mu ogrzać się do temperatury powyżej 20° C. Chroń porty akumulatora przed wilgocią i brudem, które mogą prowadzić do korozji lub innych problemów. Nie ładuj akumulatora bezpośrednio po użyciu. Jego temperatura może być zbyt wysoka i spowodować poważne uszkodzenie. Przed ładowaniem pozwól akumulatorowi ostygnąć do temperatury zbliżonej do pokojowej (20° C). Akumulator należy ładować w zakresie temperatur od od 5° do 40° C. Idealny zakres temperatur ładowania wynosi od 20 do 28° C. Ładowanie w idealnym zakresie temperatur może przedłużyć żywotność akumulatora. Przechowuj akumulator poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Jeśli dziecko połknie jakąkolwiek część akumulatora natychmiast zasięgnij profesjonalnej porady lekarskiej. Nie pozostawiaj akumulatora w pobliżu źródeł ciepła takich np. jak piec, grzejnik, kominek, ognisko itp. Nie wolno pozostawiać akumulatora w pojeździe w upalne dni. Zdecydowanie zaleca się, aby nigdy nie przechowywać akumulatora w miejscach poza zakresem temperatur od -4°C do 40° C. Żywotność akumulatora może ulec skróceniu, jeśli nie jest używana przez długi czas. Całkowicie naładuj i rozładuj akumulator do połowy jego objętości (tabliczka znamionowa) co najmniej raz na miesiąc aby zachować jego sprawność i nie doprowadzić do jego uszkodzenia.

Utylizacja akumulatora

Akumulator należy wyrzucać do specjalnych pojemników do recyklingu w Twojej okolicy i dopiero po całkowitym rozładowaniu. Nie wolno umieszczać akumulatorów w zwykłych pojemnikach na śmieci. Ściśle przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu akumulatorów i baterii.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl